لیست مراکز ارائه خدمات پیشگیری از شکستگی ثانویه (استئوپاد) در کشور

بیمارستان شفا یحیائیان

بیمارستان شفا یحیائیان

بیمارستان ۵ آذر

مرکز تحقیقات روماتولوژی
مرکز تحقیقات ارتوپدی مازندران

بیمارستان امام خمینی

بیمارستان شهید چمران

بیمارستان چمران شیراز
بیمارستان بعثت همدان

بیمارستان بعثت

مراکز فعال
۰ +
متخصصین
۰ +
بیماران تحت پوشش
۰ +
پیمایش به بالا